Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Všeobecně

1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro všechny nákupy realizované prostřednictvím webové stránky www.pinea.cz.

 

II. Vznik smluvního vztahu

 1.         Prodejce na stránce www.pinea.cz uvádí svoji aktuální nabídku svícnů, věnců a dekorací s názvem PINEA - kousek přírody, pro něž je společné spojení ruční práce, inovativního i tradičního designu a využití čistě přírodních materiálů. Každý z výrobků v nabídce je originálním ručně vytvořeným předmětem.

2.         Kupující odešle objednávkovou e-mailovou zprávu, přičemž jde o závaznou objednávku na koupi. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zpět e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl kupující při nákupu. K uzavření kupní smlouvy dojde doručením e-mailové potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

 

III. Nabídka a potvrzení objednávky

1.         Nabídka prodávajícího vychází z nabídky zpřístupněné na stránce www.pinea.cz, přičemž prodávající až do doby potvrzení objednávky nezaručuje, že objednaný předmět je v daném čase dostupný. Ceny jsou uváděny v českých korunách.

 

IV. Dodací lhůty, způsob dodání

1.         Dodací lhůty jsou přibližné a pro prodávajícího nezávazné, neboť dodání je obvykle závislé na lhůtách jednotlivých dopravců. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, živelné pohromy, stávky a další překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit.

2.         Způsob dodání zboží si určuje kupující, přičemž prodávající nabízí následující možnosti:

            a.       v rámci České republiky:

                    (i) osobní odběr v místě dle dohody,

                   (ii) zásilka České pošty nebo jiného dopravce (dle aktuálního ceníku pošty)  

            b.       v zahraničí:

                   (i) zásilka České pošty nebo jiného dopravce (dle aktuálního sazebníku v závislosti na hmotnosti a destinaci na náklady kupujícího).  

 3.         Náklady na dodání (tj. poštovné a balné) musí být vždy uhrazeny spolu s kupní cenou před odesláním zakoupeného předmětu.

 

V. Úhrada

1.         Prodávající přijímá platby pouze převodem na účet prodávajícího nebo na dobírku.

 

VI. Výhrada vlastnického práva

1.         Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího nebo převzetím peněz prodávajícím od České pošty nebo jiného dopravce.

  

VII. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů

1.         Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté dobrovolně kupujícím jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s těmito VOP. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané objednávky a dále k využití pro účely zasílání newsletteru a dalších informačních a propagačních zpráv o akcích prodávajícího, a to až do doby doručení písemného nesouhlasu kupujícího s dalším zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Souhlas je udělen na dobu 10 let, pokud není odvolán dříve.

2.         Prodávající dále prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a dále k využití pro zasílání newsletteru, pozvánek a dalších informací o činnosti prodávajícího.

3.         Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.

 

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1.         Jelikož je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tzv. distančním způsobem), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o fyzickou osobu – spotřebitele, přičemž se toto právo neuplatní ve vztahu k již použitým, rozbaleným nebo originálního obalu zbaveným předmětům. Kupující bere na vědomí, že rozbalením a porušením originálního obalu pozbývá kupující právo na odstoupení od smlouvy.   

2.         V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto prodávající poskytuje poučení spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.  pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na e-mail: objednávky@pinea.cz nebo poštou na adresu PINEA, Choceradská 3298/36, Praha 4 formou jednostranného právního jednání (například e-mailem nebo dopisem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží v nepoškozeném stavu a v neporušeném  originálním balení.

2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne doručení.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát PINEA, Choceradská 3298/36, Praha 4, mail: objednávky@pinea.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů   

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

3.         Pro rychlé a bezproblémové vrácení zboží Vás žádáme o dodržení následujícího postupu:

                i.     Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky/faktury, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.  

              ii.     Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno nadále tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).

 

 IX. Reklamace, záruční lhůty

1.         Naše výrobky jsou z přírodních materiálů, což sebou nese nejen jejich půvab, ale i křehkost a zranitelnost vůči působení externích vlivů i neopatrnému zacházení. Jsou určeny primárně k interiérovému použití. Při vystavení vlivům počasí, větru, deště, vlhkosti či nepřiměřeným teplotám může dojít k jejich poškození. Díky použitým materiálům může také dojít ke změně barevnosti i tvarů jednotlivých prvků.  Jde o sezónní výrobky, které nejsou určeny k dlouhodobému používání, i když nevylučujeme, že při vhodném užití a skladování mohou působit radost po delší dobu.

2.         U veškerých zásilek musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu.

3.         Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky při zohlednění charakteru zakoupeného zboží.

4.         Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s jeho účelem; a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím; a/nebo (d) jde o projev vlastností a nestálosti použitých přírodních materiálů nebo o vliv nevhodných podmínek umístění – nadměrné teplotní rozdíly, vlhkost, světelná expozice apod. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

5.         V souladu s ustanovením § 1820 odst.1) písm. j) občanského zákoníku je kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena naším reklamačním pracovníkem, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci.

6.         Pro úplnost dodáváme, že Hlavním pravidlem pro svícny a věnce se svíčkou je samozřejmě jejich používání pod bedlivým dozorem a pečlivá kontrola zhasnutí svíček při Vašem odchodu. Pro zajištění bezpečnosti je nutné, aby svíčky byly umístěny ve skleněných miskách a jejich stav byl průběžně kontrolován.

 

X. Rozhodné právo

1.         Pokud se některé ustanovení VOP dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články VOP však zůstávají nedotčeny.

  

XI. Závěrečná ustanovení

1.         Odesláním objednávkového e-mailu nabývají VOP účinnosti mezi smluvními stranami a kupující potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem, souhlasí s nimi a přijímá je.

2.         Tyto všeobecné obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 1. dubna 2018.

 

Věříme, že Vám PINEA přinese radost i potěšení.

PINEA kousek přírody © 2018

Kousek přírody

Eukalyptový

Dárková poukázka

Eukalyptový s exotickými květy

Eukalyptový s bavlnou